Phân hệ kế toán

Phân hệ kế toán phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp, có khả năng tích hợp và mở rộng với các hệ thống khác, kế thừa dữ liệu, Hệt hống tài khoản và báo cáo theo chuẩn mực Việt Nam, tích hợp hóa đơn điện tử, an toàn và bảo mật…

Liên hệ tư vấn

1. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ

Hạch toán kế toán chung

Phần mềm hỗ trợ hách toán nhiều tài khoản, giúp kế toán đơn giản hóa công việc hạch toán và tham chiếu.

 •  Tạo lập quản lý, theo dõi các chứng từ như:
 •  Các chứng từ liên quan đến mua hàng
 •  Các chứng liên quan đến bán hàng
 •  Các chứng từ liên quan đến công nợ
 •  Các chứng từ liên quan đến hóa đơn, thuế
 •  Các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho
 •  Các chứng từ Lao động tiền lương
 •  Các chứng từ liên quan đến tiền
 •  Các chứng từ liên quan đến tài sản cố định
 •  Các chứng từ liên quan đến CCDC
 •  Các loại chứng từ phát sinh khác của doanh nghiệp
 •  Thực hiện kết chuyển cuối kỳ
 •  Báo cáo tổng hợp

Phân hệ Kế toán Mua hàng

Dễ dàng theo dõi, ghi chép thông tin, chứng từ mua hàng, kế thừa dữ liệu từ mua hàng, dễ dang kiểm soát

 •  Quản lý Hợp đồng mua hàng
 •  Quản lý Đơn mua hàng
 •  Quản lý Chứng từ mua dịch vụ
 •  Quản lý Chứng từ mua hàng hóa
 •  Quản lý Trả lại hàng mua
 •  Quản lý Giảm giá hàng mua
 •  Quản lý Thông tin nhà cung cấp
 •  Quản lý các danh mục
 •  Báo cáo mua hàng

Phân hệ Kế toán Bán hàng

Quản lý quy trình mua hàng, nhà Kế thừa chia sẻ dữ liệu với kinh doanh, dễ dàng quản lý chứng từ bán, hạch toán đơn giản, báo cáo tức thì

 •  Quản lý Báo giá
 •  Quản lý Hợp đồng bán hàng
 •  Quản lý Đơn bán hàng
 •  Quản lý Chứng từ bán hàng
 •  Quản lý trả lại hàng bán
 •  Quản lý Giảm giá hàng bán
 •  Quản lý Thông tin Khách hàng
 •  Quản lý các danh mục
 •  Báo cáo bán hàng

Phân hệ Kế toán Công nợ

Dễ dàng theo dõi chi tiết Công nợ phải thu, phải trả, báo cáo nhanh chóng, dữ liệu chia sẻ đa chiều

 •  Quản lý Công nợ Khách hàng
 •  Quản lý Công nợ Nhà cung cấp
 •  Quản lý Công nợ Nội bộ, Phòng ban, Nhân viên
 •  Quản lý Lịch sử Công nợ
 •  Quản lý Công nợ Theo thời gian
 •  Theo dõi, thực hiện hạch toán công nợ
 •  Báo cáo Sổ chi tiết phải thu
 •  Báo cáo Sổ chi tiết phải trả
 •  Báo cáo Sổ tổng hợp phải thu
 •  Báo cáo Sổ tổng hợp phải trả

Phân hệ Quản lý Quỹ, Ngân hàng

Quản lý thu chi dễ dàng, chi tiết, đáp ứng quy trình, đồng bộ hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng hợp nhanh chóng.

 •  Quản lý Thu tiền mặt
 •  Quản lý Thu tiền mặt Khách hàng
 •  Quản lý Chi tiền mặt
 •  Trả tiền Nhà cung cấp
 •  Nộp Thuế
 •  Nộp Bảo hiểm
 •  Trả lương
 •  Gửi tiền Ngân hàng
 •  Kiểm kê Quỹ
 •  Báo cáo Quỹ
 •  Chứng từ thu, chi tiền gửi
 •  Rút tiền Gửi nộp Quỹ
 •  Chuyển tiền vào Nội bộ
 •  Đối chiếu Ngân hàng
 •  Dự báo dòng tiền
 •  Sổ chi tiết ngân hàng nội tệ
 •  Sổ chi tiết ngân hàng ngoại tệ
 •  Sổ dư tại ngân hàng

Quản lý Kế toán Kho

Kế thừa dữ liệu mua hàng, bán hàng, quản lý nhập xuất tồn chính xác, quản lý giá xuất linh hoạt, báo cáo đa chiều.

 •  Quản lý vật tư, hàng hóa
 •  Quản lý đề nghị Nhập, Xuất, Chuyển kho
 •  Quản lý phiếu Nhập, Xuất kho
 •  Tính giá xuất kho: BQ cuối kỳ, Đích danh, BQ theo phiếu nhập FIFO, LIFO
 •  Quản lý định mức tồn kho
 •  Quản lý đề nghị kiểm tra
 •  Kiểm kê kho
 •  Quản lý mã vạch, QRCode
 •  Tra cứu tồn kho
 •  Báo cáo nhập xuất tồn
 •  Báo thẻ kho
 •  Báo cáo tồn theo ngày, theo dự án
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Phân hệ Kế toán Thuế

Tích hợp, kế thừa và tổng hợp hóa đơn chứng từ nhanh, tích hợp hóa đơn điện tử, báo cáo theo chuẩn mực Việt Nam…

 • Quản lý chứng từ thuế mua vào
 •  Quản lý chứng từ thuế bán ra
 •  Quản lý thông tin hóa đơn mua vào
 •  Quản lý thông tin hóa đơn bán ra
 •  Quản lý hóa đơn điện tử
 •  Phát hành hóa đơn điện tử
 •  Khấu trừ thuế GTGT
 •  Báo cáo thuế

Phân hệ quản lý Công cụ, Dụng cụ

Tổ chức, quản lý, tạo lập phiếu tăng, giảm, theo dõi thông tin về CCDC cũng như phân bổ chi phí CCDC.

 • Quản lý ghi tăng CCDC
 •  Quản lý ghi giảm CCDC
 •  Phân bổ chi phí
 •  Quản lý công cụ dụng cụ theo phòng ban
 •  Quản lý phụ tùng đi kèm
 •  Quản lý nhóm CCDC
 •  Quản lý loại CCDC
 •  Báo cáo tổng hợp

Phân hệ Quản lý Tài sản Cố định

Quản lý thông tin, tăng, giảm cũng như theo dõi chi tiết tài sản, tính và phân bổ khấu hao theo quy định.

 •  Quản lý danh sách và mã tài sản cố định
 •  Quản lý ghi tăng Tài sản cố định
 •  Quản lý ghi giảm Tài sản cố định
 •  Tổng hợp khấu hao Tài sản cố định
 •  Tổng hợp hạch toán Tài sản cố định
 •  Quản lý nguồn hình thành TSCĐ
 •  Quản lý Biến động Tài sản cố định
 •  Quản lý nhóm tài sản cố định
 •  Quản lý loại tài sản cố định
 •  Báo cáo khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn
 •  Báo cáo chi tiết TSCĐ theo nguồn vốn
 •  Báo cáo chi tiết tài sản cố định
 •  Báo cáo khấu hao cơ bản
 •  Báo cáo chi tiết thẻ tài sản
 •  Báo cáo tổng hợp khác

Phân hệ Kế toán Giá thành

Hỗ trợ các phương pháp tính giá thành phù hợp với điều kiện, quy mô của từng loại hình doanh nghiệp, có thể mở rộng.

 • Quản lý chứng từ ghi tăng
 •  Quản lý chứng từ gi giảm
 •  Quản lý giá thành theo phương pháp trực tiếp
 •  Quản lý giá thành theo phương pháp đơn hàng
 •  Quản lý giá thành theo phương pháp hệ số
 •  Cập nhật phiếu Nhập
 •  Cập nhật phiếu Xuất
 •  Kết chuyển chi phí
 •  Cập nhật hạch toán và chạy giá thành
 •  Quản lý nhập thành phẩm
 •  Quản lý sản phẩm dở dang

Phân hệ Kế toán Giá thành

Hỗ trợ các phương pháp tính Kế toán tiền lương theo quy định của pháp luật: tiền lương, bảo hiểm cũng như các chế độ báo cáo chung.

 •  Hợp đồng lao động
 •  Quản lý chấm công
 •  Quản lý Tính lương
 •  Quản lý Bảng lương
 •  Quản lý Bảo hiểm
 •  Quản lý giảm trừ gia cảnh
 •  Quản lý Thuế TNCN
 •  Hạch toán tiền lương
 •  Tích hợp Quản lý HCNS
 •  Các báo cáo theo chế độ

Báo cáo tổng hợp

Báo cáo Quản trị linh hoạt, Báo cáo thuế theo mẫu báo cáo chuẩn mực, dữ liệu báo cập nhật, đồng nhất, đa chiều

 •  Bảng cân đối kế toán
 •  Báo cáo kết quả kinh doanh
 •  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 •  Thuyết minh báo cáo tài chính
 •  Báo cáo hàng tồn kho
 •  Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 •  Báo cáo chi phí, giá thành từng loại sản phẩm
 •  Báo cáo doanh thu, lãi, lô
 •  Báo cáo các khoản công, nợ
 •  Các báo cáo quản trị khác

2. VẤN ĐỀ CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN

05 Vấn đề mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gặp phải

 • Mất rất nhiều thời gian cho công việc nhập liệu vì không kế thừa được dữ liệu từ các bộ phận khác
 • Khó khăn trong việc tra cứu, tìm kiếm chứng từ, hóa đơn, hợp đồng mua bán hàng.
 • Mất thời gian, công sức tổng hợp dữ liệu làm báo cáo thủ công dẫn đến sai sót.
 • Khó kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thanh toán của khách hàng, NCC.
 • Khó khăn trong việc tổng hợp và tính giá thành sản phẩm.

3. ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA PHÂN HỆ

Giải quyết cho 05 vấn đề trên

 • Giảm tối đa thời gian cho công việc nhập liệu, giải phóng thời gian cho kế toán để thực hiện các công việc tạo ra nhiều giá trị hơn.
 • Kiểm soát tốt các hoạt động của kế toán theo thời điểm nhờ cảnh báo của hệ thống phần mềm.
 • Tự động tổng hợp báo cáo theo thời gian thực, cung cấp số liệu nhanh chóng chính xác cho người quản lý bất kỳ thời điểm nào
 • Kiểm soát tốt kế hoạch thanh toán, phân bổ dòng tiền một cách hợp lý
 • Kế thừa BOM của bộ phận sản xuất, các phiếu nhập xuất của bộ phận kho, các chi phí sản xuất khác hỗ trợ tập hợp và tính giá thành sản phẩm.
 • Kế toán bám sát hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian thực, nhằm cung cấp thông tin tức thời về tình hình doanh nghiệp để lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Tổng quan phân hệ

 •  Hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn Việt Nam
 •  Đáp ứng doanh nghiệp Sản xuất, Thương mại
 •  Hạch toán kế toán đơn giản.
 •  Tích hợp, chia sẻ, kế thừa liệu từ bộ phận Mua hàng
 •  Tích hợp, chia sẻ, kế thừa liệu từ bộ phận Bán hàng
 •  Tích hợp hệ thống quản lý tồn kho
 •  Hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho
 •  Hỗ trợ các phương pháp tính giá thành sản xuất
 •  Tích hợp hệ thống Quản lý sản xuất
 •  Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử
 •  Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác
 •  Tổng hợp báo cáo thuế theo chuẩn mực Việt Nam
 •  Dễ dàng tùy biến chế chế độ báo cáo Quản trị
 •  Lãnh đạo nhận báo cáo theo thời gian thực
 •  Phân tích dữ liệu Đa chiều
 •  Tích hợp hệ thống thông báo, cảnh báo
 •  Truy cập mọi nơi, hoặc giành riêng an toàn, bảo mật
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng để xây dựng giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.