Phần mềm quản lý sản xuất

Giải pháp quản lý sản xuất bao gồm các quy trình thực hiện từ YCSX, xây dựng định mức nguyên vật liệu, bán thành phẩm (BOM), quy trình công nghệ, lập kế hoạch, vật tư, nhân sự, máy móc, quản lý QC, Gia công ngoài, nhập kho thành phẩm .v.v.

Liên hệ hỗ trợ

Quản lý Đơn hàng – Yêu cầu sản xuất

 •  Thông tin khách hàng
 •  Thông tin nhà cung cấp vật tư
 •  Thông tin đơn hàng đơn hàng sản xuất
 •  Quản lý tiến độ giao hàng
 •  Quản lý yêu cầu sản xuất
 •  Theo dõi tiến độ sản xuất
 •  Các danh mục

Xây dựng và định mức vật tư (BOM)

 •  Tiếp nhận yêu cầu sản xuất
 •  Phân loại sản phẩm sản xuất
 •  Phân tích kỹ thuật, bóc tách vật tư
 •  Công cụ hỗ trợ tra cứu tồn kho vật tư, công cụ sản xuất
 •  Tạo và thiết lập BOM
 •  Xây dựng chi tiết BOM
 •  Thiết lập quy trình công nghệ (nếu có)
 •  Phê duyệt BOM để đưa vào sản xuất
 •  Nhân bản, sao chép định mức cho nhiều sản phẩm
 •  Quản lý phiên bản BOM cho nhiều dòng sản phẩm
 •  Quản lý các danh mục

Quản lý nhân lực, máy móc

 •  Quản lý thông tin về nhân sự sản xuất
 •  Quản lý ca sản xuất
 •  Quản lý điểm danh bộ phận
 •  Quản lý danh sách máy móc
 •  Quản lý hiện trạng máy móc
 •  Quản lý kế hoạch bảo trì bảo dưỡng
 •  Quản lý thông tin công cụ dụng cụ
 •  Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 •  Quản lý các danh mục

Kế hoạch sản xuất

 •  Tạo lập kế hoạch sản xuất tổng hợp hợp
 •  Tạo lập kế hoạch sản xuất chi tiết
 •  Hiển thị, kế hoạch sản xuất dưới dạng Gantt chart
 •  Điều chỉnh kế hoạch sản xuất
 •  Tạm dừng, hủy kế hoạch sản xuất
 •  Kế hoạch sản xuất bộ phận
 •  Kế hoạch sản xuất theo thời gian: giờ, ngày, tháng, tuần
 •  Kế hoạch sản theo công đoạn
 •  Kế hoạch sản theo vị trí, máy móc
 •  Quản lý công việc phát sinh
 •  Quản lý các danh mục kế hoạch sản xuất
 

Quản lý quy trình sản xuất, công nghệ

 •  Quản lý danh mục các quy trình sản xuất, công nghệ
 •  Thiết lập các định mức chi phí thời gian
 •  Thiết lập các định mức chi phí khấu hao
 •  Thiết lập các định mức chi phí tài chính khác
 •  Thiết lập định mức các tỷ lệ rủi ro
 •  Thiết lập các chi tiết kỹ thuật khác về máy móc, công nghệ
 •  Gắn kết quy trình công nghệ với BOM
 •  Hiển thị quy trình công nghệ theo sơ đồ
 •  In quy trình sản xuất, công nghệ khi cần
 •  Báo cáo Thống kê

Quản lý chất lượng sản phẩm

 •  Quản lý quy trình kiểm soát chất lượng
 •  Quản lý danh mục các lỗi
 •  Quản lý danh mục nguyên nhân lỗi
 •  Quản lý các lỗi có thể sửa, không thể sửa
 •  Quản lý lỗi theo công đoạn, tỷ lệ
 •  Quản lý lỗi theo nguyên nhân, tỷ lệ
 •  Kiểm soát QC nguyên vật liệu nhập kho đầu vào
 •  Kiểm soát QC sản phẩm nhập kho, bán thành phẩm, thành phẩm
 •  Kiểm soát QC sản phẩm xuất kho đầu ra
 •  Quản lý thông tin hàng lỗi
 •  Quản lý thông tin xử lý lỗi
 •  Kiểm soát chất theo 4M (Man, Machine, Material, Method)
 •  Tổng hợp báo cáo các chỉ số về quản lý chất lượng

Quản lý giá thành sản xuất

 •  Quản lý giá theo định mức từng công đoạn
 •  Quản lý chi phí vật liệu theo các phương pháp tính giá
 •  Quản lý chi phí nhân công
 •  Quản lý chi phí khấu hao, máy móc
 •  Quản lý chi phí công cụ dụng cụ
 •  Quản lý chi phí tài chính, rủi ro
 •  Quản lý chi phí bán thành phẩm
 •  Quản lý chi phí gia công ngoài
 •  Chi phí tỷ lệ hàng lỗi, hỏng
 •  Tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm
 •  Hỗ trợ ứng dụng trên thiết bị di động – IOS, Android

Quản lý gia công ngoài

 •  Nhà cung cấp gia công ngoài
 •  Đề nghị gia công ngoài
 •  Đơn đặt hàng gia công ngoài
 •  Theo dõi tiến độ gia công ngoài
 •  Kiểm soát chi phí gia công ngoài
 •  Đề nghị kiểm tra gia công ngoài
 •  Lịch sử gia công ngoài
 •  Chất lượng gia công ngoài
 •  Danh mục dùng chung

Thực hiện sản xuất

 •  Tạo và quản lý lệnh sản xuất
 •  Theo dõi lệnh sản xuất
 •  Tiến độ sản xuất
 •  Điểm danh nhân sự
 •  Quản lý máy móc
 •  Tra cứu tồn kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Đề nghị xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ
 •  Tham chiếu bản vẽ, tài liệu sản xuất
 •  Phiếu giao việc
 •  Kiểm tra chất lượng (QC)
 •  Đề nghị nhập kho thành phẩm
 •  Báo cáo công việc

Báo cáo kết quả sản xuất

 •  Báo cáo 4M
 •  Báo cáo chỉ số sản xuất
 •  Báo cáo chỉ số quản lý chất lượng
 •  Báo cáo báo chi phí, giá thành
 •  Báo váo vật tư
 •  Báo cáo kết quả kế hoạch sản xuất
 •  Báo cáo năng suất
 •  Báo cáo tiến độ dự án
 •  Báo cáo tổng hợp Dashboard
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Một số đặc trưng chính của phần mềm

 •  Đơn hàng sản xuất
 •  Yêu cầu sản xuất
 •  Quy trình công nghệ
 •  Định mức vật tư – BOM
 •  Lập kế hoạch sản xuất
 •  Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 •  Quản lý tiến độ sản xuất
 •  Quản lý nguyên vật liệu
 •  Đề nghị xuất vật tư
 •  Thành phẩm và bán thành phẩm
 •  Tính toán nguồn lực
 •  Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 •  Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 •  Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
 •  Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android

Quy trình làm việc của chúng tôi !

Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng để có giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.

Bảng giá sản phẩm

Gói cơ bản

Giá : Liên hệ

 • 1. Đơn hàng sản xuất
 • 2. Yêu cầu sản xuất
 • 3. Quy trình sản xuất, công nghệ
 • 4. Định mức vật tư – BOM
 • 5. Lập kế hoạch sản xuất
 • 6. Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 • 7. Quản lý tiến độ sản xuất
 • 8. Quản lý nguyên vật liệu
 • 9. Đề nghị xuất vật tư
 • 10. Thành phẩm và bán thành phẩm
 • 11. Tính toán nguồn lực
 • 12. Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 • 13. Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 • 14. Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

Giá : Liên hệ

 • 1. Đơn hàng sản xuất
 • 2. Yêu cầu sản xuất
 • 3. Quy trình sản xuất, công nghệ
 • 4. Định mức vật tư – BOM
 • 5. Lập kế hoạch sản xuất
 • 6. Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 • 7. Quản lý tiến độ sản xuất
 • 8. Quản lý nguyên vật liệu
 • 9. Đề nghị xuất vật tư
 • 10. Thành phẩm và bán thành phẩm
 • 11. Tính toán nguồn lực
 • 12. Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 • 13. Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 • 14. Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
 • 15. Hỗ trợ tích hợp mua, bán hàng
Liên hệ

Gói Doanh nghiệp

Giá : Liên hệ

 • 1. Đơn hàng sản xuất
 • 2. Yêu cầu sản xuất
 • 3. Quy trình sản xuất, công nghệ
 • 4. Định mức vật tư – BOM
 • 5. Lập kế hoạch sản xuất
 • 6. Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 • 7. Quản lý tiến độ sản xuất
 • 8. Quản lý nguyên vật liệu
 • 9. Đề nghị xuất vật tư
 • 10. Thành phẩm và bán thành phẩm
 • 11. Tính toán nguồn lực
 • 12. Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 • 13. Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 • 14. Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
 • 15. Hỗ trợ tích hợp mua, bán hàng
 • 16. Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android
 • 17. Hệ thống quản lý tác nghiệp
Liên hệ

Gói Theo yêu cầu

Giá : Liên hệ

 • 1. Đơn hàng sản xuất
 • 2. Yêu cầu sản xuất
 • 3. Quy trình sản xuất, công nghệ
 • 4. Định mức vật tư – BOM
 • 5. Lập kế hoạch sản xuất
 • 6. Quản lý lệnh sản xuất-Gantt chart
 • 7. Quản lý tiến độ sản xuất
 • 8. Quản lý nguyên vật liệu
 • 9. Đề nghị xuất vật tư
 • 10. Thành phẩm và bán thành phẩm
 • 11. Tính toán nguồn lực
 • 12. Cảnh báo, bảo trì, bảo dưỡng, máy móc thiết bị
 • 13. Hỗ trợ tích hợp các phân hệ kế toán, mua bán hàng
 • 14. Báo cáo tổng hợp theo các chỉ tiêu cần quản lý
 • 15. Hỗ trợ tích hợp mua, bán hàng
 • 16. Hỗ trợ ứng dụng di động – IOS, Android
 • 17. Hệ thống quản lý tác nghiệp
 • 18. Tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp
Liên hệ